Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 7,07 на Платежни

 • Добавено: Възможност за изваждане на справка за издадени/принтирани Платежни нареждания за кредитен превод
 • Добавено: Възможност за изваждане на справка за издадени/принтирани Вносни бележки

Промени във версия 7,06 на Платежни

 • Добавено: Възможност за изваждане на справка за издадени/принтирани Платежни нареждания/вноски бележки за плащания от/към бюджета
  • При работа със справката, ако въвеждате стойности за Сума, трябва да са във формат 0.00 (с точка, без значение от настройката на Windows).
   • ако въведете само стойност в Сума от - ще ви излязат всички платежни със сума над тази
   • ако въведете само стойност в Сума до - ще ви излязат всички платежни със стойност под тази
   • ако въведете стойности и в двете полета - ще ви се покажат платежни със стойности между тези двете
  • Ако въвеждате дати, трябва да са във формат дд.мм.гггг (с точка и без окончание г.)
   • ако въведете дата в полето Принтирани в периода от - в справката ще се покажат платежни принтирани след тази дата, която сте въвели
   • ако въведете дата в полето Принтирани в периода до - в справката ще се изведат платежните принтирани преди тази дата
   • ако въведете дати и в двете полета - в справката ще се включат платежните принтирани в този период, който сте въвели
 • Оправено: При зареждане на данни от РПВ вече се показват всички файлове, а не само с окончание .xls

Промени във версия 7,05 на Платежни

 • Оправено: Въвеждане на данни за ново упълномощено лице при Нареждане разписка
 • Премахнато: Бутон и Шийт за Многоредово платежно нареждане за плащане от/към бюджета

Промени във версия 7,04 на Платежни

 • Оправено: Записването на редактиран макет
 • Оправено: Въвеждането на ПКО и РКО с пореден номер над 1000

Промени във версия 7,03 на Платежни

 • Оправено: Проблем с въвеждането на упълномощени лица чрез формуляра Нареждане разписка
 • Променено: Може да се избира упълномощено лице на Вноска бележка и Нареждане разписка, преди да е избрана сметката, по която ще се внася или от която ще се тегли.

Промени във версия 7,02 на Платежни

Прочети още: Промени във версия 7,02 на Платежни

Промени във версия 7,01 на Платежни

 • Оправено: Проблем с приложението при потребители използващи 64-bit (64х) Windows
 • Добавено: Проверка на валидността на IBAN, ЕИК / Булстат, ЕГН и ЛНЧ във документите